TANITIM

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHIN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Gözde KUBAT (Program Sorumlusu)

Öğr. Gör. Dr. Sıdıka Dursun

Öğr. Gör. Sinan Can ALTUNTAŞ

 

Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymak­tadır. Sektörün bu ihtiyacını karşılama hedefi doğrultusunda açılan program; ülke ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret alanında gerekli teorik ve uygula­malı bilgiye sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere dış ticaret işlemleri, lojistik, gümrük mevzuatı gibi konuların yanın­da işletme alanı bilgileri de sunulmaktadır. Programda öğrencilerin edindikleri teo­rik bilgileri pekiştirebilmeleri ve istihdam olanaklarının arttırılabilmesi için uygula­ma eğitimine önem verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerden birinci yılın sonun­da zorunlu olarak 30 iş günü yaz stajı ve dördüncü yarıyılda 14 hafta süreyle işye­ri uygulamalı eğitimi alarak pratik tecrübelerini arttırmaları beklenmektedir. Prog­ramdan mezun olanlara “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Me­zunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yap­ma olanağına sahiptir.

 

Programın avantajları

• Eğitim dilinin Türkçe, temel İngilizce ve mesleki yabancı dilin zorunlu olması,

• Öğrencilerin başarı, teşvik, spor ve destek indirimleri ile desteklenmesi,

• Alana yönelik öğretim elemanları ile yüz yüze, uzaktan, problem çözerek ve proje­ler oluşturarak derslerin verilmesi,

• Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,

• Yenilikçi, pratik ve geliştirilebilecek öğrenci projeleri ile ilgili yol gösterici ve des­tekleyici bir yapının olması,

• İstihdam olanağının arttırılması için ilgili sektör ile sıkı ilişkilerin kurulmuş olması

• İngilizce Hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olması,

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verilmesi,

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci mer­kezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilmesi

• Mezun olan öğrencilerin alan bilgisine ek bilgisayar ve güzel sanatlar alanında do­nanımlı olması.

 

Program mezunlarının iş İmkânı bulabildikleri alanlar

• İhracat ve İthalat Şirketleri,

• Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Temsilcilikleri,

• Bankalar,

• Gümrük Müşavirlikleri,

• Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları,

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

• Maliye Bakanlığı

 

Programın ayrıcalıklı yanları

• Bölgenin konumu ve yapılan görüşmeler gereği Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü ile yakın ilişkilerin kurulması ve Müdürlükten eğitimlerin alınması,

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede öğrencilere değer katıyor olması,

• Alanda çalışan uzman kişiler ile çalışma ve tanışma imkanının sunulması,

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile alana yönelik özellikli Lisans Bölümlerine geçiş olana­ğının olması,

Staj ve uygulamalı eğitim imkânları

Dış Ticaret Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak işletmelerin ilgili departmanlarında birinci yılın sonunda 30 işgünü süreyle yaz stajı ve dördün­cü yarıyıllarında da 14 hafta süreyle işyeri uygulaması yapmak zorundadırlar. Staj ve işyeri uygulaması için gidilecek işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılarak öğrenci istih­dam edecek işletmeler bulunarak da yapılmaktadır. Program bünyesinde yapılan bu iki uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, değişik sektörleri tanıması ve istihdamın sağlanması hedeflenmektedir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

• Muhasebe ve Finansman Alanı ve Tüm Dalları

• Pazarlama ve Perakende Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İşletmecilik (Demiryolu) Dalı

• Ulaştırma Hizmetleri Alanı ve Tüm Dalları

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

• Avrupa Birliği İlişkileri

• Bankacılık

• Bankacılık ve Finans

• Bankacılık ve Finansman

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

• Ekonomi

• Ekonomi ve Finans

• İktisat

• İşletme

• İşletme Bilgi Yönetimi

• İşletme Enformatiği

• İşletme Yönetimi

• İşletme-Ekonomi

• Kamu Yönetimi

• Konaklama İşletmeciliği

• Maliye

• Lojistik

• Lojistik Yönetimi

• Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

• Sermaye Piyasası

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

• Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

• Ulaştırma ve Lojistik

• Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

• Uluslararası Finans

• Uluslararası Finans ve Ban­kacılık

• Uluslararası İlişkiler

• Uluslararası İşletme

• Uluslararası İşletmecilik

• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

• Uluslararası Lojistik

• Uluslararası Lojistik ve Taşı­macılık

• Uluslararası Lojistik Yönetimi

• Uluslararası Ticaret

• Uluslararası Ticaret ve Finans

• Uluslararası Ticaret ve Finansman

• Uluslararası Ticaret ve İşlet­mecilik

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik